Avís legal de la web PAPER LOVER

L’accés a la web de PAPER LOVER i la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis continguts en la mateixa, comportaran l’acceptació de les condicions previstes en el present Avís Legal. És per això que li recomanem que es llegeixi atentament el seu contingut si desitja accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts a la web de PAPER LOVER.

Les condicions recollides a continuació són les vigents desde la data de la seva darrera actualització. Tot i això, PAPER LOVER es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar en qualsevol moment la informació continguda a la seva web, podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a l’esmentada informació sense previ avís, especialment quan sorgeixin dificultats tècniques que, a criteri de PAPER LOVER, disminueixin o anulin els nivells de seguretat estàndards adoptats per l’adequat funcionament.

1) Titularitat de la web

La present pàgina web és titularitat de CBS Innova Rosés, S.L., companyia amb domicili al Carrer Progrés, 54-60 de Gavà (Barcelona) – 08850, amb número d’identificació fiscal B-61.415.956 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, fulla B-166.553, foli 165, tom 29.952.
La seva adreça de correu electrónic per aquest lloc a Internet és info@paperlover.com.

 

2) Política de privacitat i de protecció de dades personals.

En aquells supòsits en què l’usuari requereixi determinats serveis i comuniqui les seves dades personals a PAPER LOVER, aquesta societat garantitza la confidencialitat d’aquestes dades així com el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i de la seva normativa de desenvolupament, adoptant les mesures tècniques necessàries per a mantenir el nivell de seguretat adient.

Així, quan per mitjà del portal de PAPER LOVER es recullin dades de caràcter personal mitjançant l’emplenament d’un formulari, s’informarà a l’usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer on s’incorporen les seves dades i de la facultat de l’usuari d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició al tractament de les seves dades amb una petició escrita dirigida a la següent adreça: CBS Innova Rosés S.L., C/Progrés 54-60, 08850 de Gavà, Ref. LOPD. o bé a info@paperlover.com.
Per tal que la informació continguda en els nostres fitxers estigui sempre actualitzada, preguem als nostres usuaris que ens comuniquin, a la major brevetat, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

 

3) Propietat industrial i intel·lectual.

Tots els continguts de la pàgina web de PAPER LOVER, com ara textos, documents, fotografies, dibuixos, imatges, icones, representacions gràfiques, així com el seu disseny gràfic i codi font, les marques, noms comercials o altres signes distintius, són titularitat exclusiva de PAPER LOVER o de tercers i estan protegits per les Lleis de Propietat Industrial i Intel·lectual, excepte que s’especificiqui el contrari.
L’usuari haurà de respectar en tot moment els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web de PAPER LOVER que siguin de titularitat exclusiva de l’empresa o de tercers.

Queda estrictament prohibida qualsevol modalitat d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra mena de difussió de la informació  o elements continguts a la web, mitjançant qualsevol suport o mitjà, no autoritzat expressament i prèviament pels seus titulars. El contingut d’aquesta pàgina web podrà únicament ser descarregat al terminal de l’usuari sempre que sigui per a ús privat.
La infracció de qualsevol dels drets esmentats pot constituir la vulneració de les presents condicions, de les lleis de Propietat Industrial i Intel·lectual, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

 

4) Responsabilitats.

PAPER LOVER no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en aquesta web, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.
PAPER LOVER no és responsable de la informació i demés continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des d’aquesta web mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i demés continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des  dels que s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links a la web de PAPER LOVER, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti amb l’aparença o signes distintius de PAPER LOVER, tret d’autorització expressa d’aquesta última.

PAPER LOVER no assumeix cap responsabilitat en relació amb la informació, continguts de tot tipus, productes i serveis ofertats o prestats per mitjà de la web de PAPER LOVER per terceres persones o entitats, i en especial pel danys o perjudicis de qualsevol mena que vinculats a tot això puguin produir-se per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada pels usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que pertoquen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; (v) realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; i (vii) en general a l’incumpliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que resultin d’aplicació.

PAPER LOVER no assumeix cap responsabilitat ja sigui per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïdes per: (i) interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, retrassos, bloquejos o desconexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les linies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al seu control;(ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i per qualsevol mitjà de comunicació, tals com virus informàtics o qualsevols altres; (iii) ús indegut o inadequat de la pàgina web de PAPER LOVER; (iv) errors de seguretat o navegació produits per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.
En tot cas, l’usuari de la pàgina web de PAPER LOVER serà responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que PAPER LOVER pugui patir com a conseqüència de l’incumpliment per l’usuari de les obligacions a que queda sotmès per aquest Avís Legal, o per les condicions particulars que li siguin d’aplicació.

 

5) Política de seguretat.

L’accés a la web no implica l’obligació per part de PAPER LOVER de controlar l’absència de virus, o de qualsevol altre element informàtic nociu.
PAPER LOVER no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la presentació del servei del portal.
Algunes pàgines del portal de PAPER LOVER poden utilitzar cookies (galetes). Aquestes cookies no són invasives ni nocives, simplement informen al sistema de la configuració escollida per l’usuari, però no reconeixen automàticament cap dada referent a la identitat de les persones que visiten la nostra web. Si l’usuari ho desitja pot denegar qualsevol cookie des del seu propi navegador.

 

6) Legislació i jurisdicció aplicable.

Les presents condicions queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola.
Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i PAPER LOVER, acorden sotmetre’s expressament als jutjats de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol fur legal o especial que els pogués correspondre.

 

Contacte Contacte© 2013 Paper Lover